Filter List

กระทรวง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

480
สั่งซื้อ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

470
สั่งซื้อ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

650
สั่งซื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

630
สั่งซื้อ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

590
สั่งซื้อ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

640
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

330
สั่งซื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

590
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

570
สั่งซื้อ

นิติกร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

490
สั่งซื้อ

นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

490
สั่งซื้อ

นักวิชาการพัสดุ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

580
สั่งซื้อ

นิติกร

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

340
สั่งซื้อ

นักพัฒนาสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

240
สั่งซื้อ

นักทรัพยากรบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

340
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

460
สั่งซื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

250
สั่งซื้อ

นักวิชาการพัสดุ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

450
สั่งซื้อ

นักสังคมสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

240
สั่งซื้อ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

370
สั่งซื้อ

นักทรัพยากรบุคคล

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

340
สั่งซื้อ

นักสังคมสงเคราะห์

กรมราชทัณฑ์

250
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

590
สั่งซื้อ

พนักงานจัดการทรัพย์สิน

การเคหะแห่งชาติ

380
สั่งซื้อ

พนักงานบริหารงานทั่วไป

การเคหะแห่งชาติ

310
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมการข้าว

340
สั่งซื้อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมทางหลวงชนบท

570
สั่งซื้อ

นักทรัพยากรบุคคล

กรมธนารักษ์

410
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไป

กรมธนารักษ์

350
สั่งซื้อ

นักวิชาการเงินและบัญชี

กรมธนารักษ์

320
สั่งซื้อ

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

470
สั่งซื้อ

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

490
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไป

กรมป่าไม้

320
สั่งซื้อ

รอง สว. (สอบสวน)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

420
สั่งซื้อ

นิติกรปฏิบัติการ

สำนักงานอัยการสูงสุด

490
สั่งซื้อ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

310
สั่งซื้อ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

650
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

690
สั่งซื้อ

jobsobrajakan