พนักงานการเงิน ระดับ 4

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

560
สั่งซื้อ

พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

490
สั่งซื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

590
สั่งซื้อ

นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

กรมสรรพากร

570
สั่งซื้อ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรมประชาสัมพันธ์

390
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมประชาสัมพันธ์

350
สั่งซื้อ

jobsobrajakan