นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กรมคุมประพฤติ

460
สั่งซื้อ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมคุมประพฤติ

370
สั่งซื้อ

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

กรมคุมประพฤติ

580
สั่งซื้อ

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

กรมสรรพสามิต

340
สั่งซื้อ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมสรรพสามิต

420
สั่งซื้อ

นิติกรปฏิบัติการ

กรมสรรพสามิต

510
สั่งซื้อ

เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

กรมสรรพสามิต

310
สั่งซื้อ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมสรรพสามิต

560
สั่งซื้อ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กรมสรรพสามิต

300
สั่งซื้อ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

กรมสรรพสามิต

410
สั่งซื้อ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

450
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

490
สั่งซื้อ

jobsobrajakan