นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

480
สั่งซื้อ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

470
สั่งซื้อ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

650
สั่งซื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

630
สั่งซื้อ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

590
สั่งซื้อ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

640
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

330
สั่งซื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

590
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

570
สั่งซื้อ

นิติกร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

490
สั่งซื้อ

นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

490
สั่งซื้อ

นักวิชาการพัสดุ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

580
สั่งซื้อ

jobsobrajakan