นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

480
สั่งซื้อ

นักวิชาการพัสดุ

กรมการพัฒนาชุมชน

590
สั่งซื้อ

นักทรัพยากรบุคคล

กรมการพัฒนาชุมชน

530
สั่งซื้อ

นักวิชาการยุติธรรม

สำนักงานกองทุนยุติธรรม

440
สั่งซื้อ

นิติกร

กรมบังคับคดี

480
สั่งซื้อ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมบังคับคดี

410
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไป

กรมบังคับคดี

370
สั่งซื้อ

นักวิชาการเงินและบัญชี

กรมบังคับคดี

490
สั่งซื้อ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรมบังคับคดี

430
สั่งซื้อ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กรมบังคับคดี

490
สั่งซื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

290
สั่งซื้อ

นักทรัพยากรบุคคล

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

320
สั่งซื้อ

jobsobrajakan