นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

680
สั่งซื้อ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

580
สั่งซื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานอัยการสูงสุด

550
สั่งซื้อ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานอัยการสูงสุด

480
สั่งซื้อ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำนักงานอัยการสูงสุด

590
สั่งซื้อ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สำนักงานอัยการสูงสุด

490
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานอัยการสูงสุด

750
สั่งซื้อ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานอัยการสูงสุด

650
สั่งซื้อ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

490
สั่งซื้อ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

560
สั่งซื้อ

นิติกรปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

570
สั่งซื้อ

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน

กรมราชทัณฑ์

360
สั่งซื้อ

jobsobrajakan