พนักงานบริหารทั่วไป

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

540
สั่งซื้อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

340
สั่งซื้อ

นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

กรมสรรพากร

480
สั่งซื้อ

รอง สว. (สอบสวน)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

420
สั่งซื้อ

อาสาพัฒนา (อสพ.)

กรมการพัฒนาชุมชน

310
สั่งซื้อ

พนักงานธุรการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

410
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไป

กรมศิลปากร

320
สั่งซื้อ

นิติกร

กรมพัฒนาที่ดิน

510
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

590
สั่งซื้อ

นักวิชาการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

410
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

490
สั่งซื้อ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมคุมประพฤติ

310
สั่งซื้อ

jobsobrajakan