เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

430
สั่งซื้อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

490
สั่งซื้อ

นิติกร

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

610
สั่งซื้อ

นักวิชาการอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

590
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไป

กรมการพัฒนาชุมชน

480
สั่งซื้อ

นักวิชาการเงินและบัญชี

กรมการพัฒนาชุมชน

440
สั่งซื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

250
สั่งซื้อ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

250
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

420
สั่งซื้อ

นิติกรปฏิบัติการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

250
สั่งซื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

650
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไป

กรมป่าไม้

350
สั่งซื้อ

jobsobrajakan