สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนในสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์


2. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาการเงินและการลงทุน เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การเงิน การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาดและสถิติ 

การรับสมัคร

     ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม2565 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
     (1) เปิดเว็บไซต์สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ https://office.dpt.go.th/lrfund/th หัวข้อ“ประกาศรับสมัครงาน” หรือเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง (เว็บไซต์เก่า) https://oldweb.dpt.go.th/th/dpt-services/job-and-career.html 
      (2) ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (พิมพ์หรือเขียนก็ได้) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อ - นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
     (3) ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet Banking) หรือชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย สาขาพระราม 9 ซอย 13 เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 076-0-01573-2 ชื่อบัญชี กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
     (4) ทำการอัพโหลดใบสมัคร สำเนาหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ และแนบหลักฐาน การชำระเงินค่าสมัครสอบ ทางเว็บไซต์ https://citly.me/O4mkg หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ในการอัพโหลดเอกสารจะต้อง Login ด้วยบัญชีอีเมล Gmail เท่านั้น 
          - การรับสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ และส่งใบสมัครสอบ พร้อมหลักฐานการชำระเงิน 
          - เมื่อทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับข้อความตอบกลับทาง E-mail ที่ผู้สมัครกรอกในระบบทั้งนี้ ให้ตรวจสอบใน Junk mait (ถังขยะ) ด้วย 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คู่มือเตรียมสอบ

พนักงานทรัพยากรบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นิติกร

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นักจัดการงานทั่วไป

กรมอุตุนิยมวิทยา

jobsobrajakan