อบจ.กาญจนบุรีเปิดรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย

1. ตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุ และเงินเดือนที่จะได้รับ
    1.1 ตำแหน่งและจำนวนที่จะบรรจุ (จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก)
          1.1.1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) จำนวน 11 อัตรา
                    1) กลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
                    2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
                    3) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
                    4) กลุ่มวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา
                    5) กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
                    6) กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
          1.1.2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) จำนวน 5 อัตรา
                    1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
                    2) กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
                    3) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
                    4) กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

    1.2 เงินเดือนที่จะได้รับ
           ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน
              - ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตรา 15,050 บาท
              - ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตรา 15,800 บาท
              - ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตรา 15,800 บาท

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก ตามที่ระบุไว้ในแนบท้ายประกาศ(เอกสารแนบท้ายประกาศ ก)

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
   3.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศ ก.จ.จ.กาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564 หมวด 10 ข้อ 30
         (1) คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
              (1.1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ว่าด้วยการนั้น
              (1.2) เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด (เอกสารแนบท้ายประกาศ ข)
              (1.3) มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด (เอกสารแนบท้ายประกาศ ค)


การรับสมัคร
1. ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมหลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
2. ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จำนวน 300 บาท ค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือกนี้ จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัครคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยถูกต้องแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศ

คู่มือเตรียมสอบ

พนักงานทรัพยากรบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นิติกร

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นักจัดการงานทั่วไป

กรมอุตุนิยมวิทยา

jobsobrajakan