กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 24 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
         - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

2. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) จำนวน 2 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
         - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

3. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 2 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
         1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
         2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และ
         3. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายกําหนด
      คุณสมบัติที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดเพิ่มเติม
         1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนด
         2. มีประสบการณ์ด้านการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง ประสบการณ์จากหน่วยงานเดิมมาแสดงด้วย
         3. มีจิตบริการ เสียสละ และอดทนอดกลั้น
         4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่ราชการได้

4. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 9 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
         1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
         2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และ
         3. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายกําหนด
     คุณสมบัติที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดเพิ่มเติม
         1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนด
         2. มีประสบการณ์ด้านการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง ประสบการณ์จากหน่วยงานเดิมมาแสดงด้วย
         3. มีจิตบริการ เสียสละ และอดทนอดกลั้น
         4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่ราชการได้

5. พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย จำนวน 9 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
         1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ
         2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า หรือ
         3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
         4. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
     คุณสมบัติที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดเพิ่มเติม
         1. มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
         2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถว่ายน้ำได้ และผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนด
         3. มีความประสงค์และสมัครใจจะปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
         4. มีจิตบริการ เสียสละ และอดทนอดกลั้น
         5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่ราชการได้
         6. กรณีเพศชายต้องไม่มีพันธะทางทหาร

การรับสมัคร
1. กรมคุมประพฤติเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://ddpm.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศ

คู่มือเตรียมสอบ

พนักงานทรัพยากรบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นิติกร

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นักจัดการงานทั่วไป

กรมอุตุนิยมวิทยา

jobsobrajakan