กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตำแหน่งเปิดรับสมัคร

1. นิติกร จำนวน 4 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาพาณิชยศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาสถิติศาสตร์

3. นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

5. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน การบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่มีการเรียนวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - คุณวุฒิประกาศนยบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ การจัดการทั่วไป การบริหารธุรกิจ

7. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้อน (ม.3) หรือคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก

การรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ใน Website https://dep.go.th/ หัวข้อ "สมัครงาน" พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แนบหลักฐานตามข้อ 4 โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่อยู่ 914 ชั้น 4 อาคารเอวิออน ถนนพระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ คือเวลา 08.30 - 16.30 น. 
2. สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครได้ทาง E-mail โดยพิมพ์ใบสมัครทาง Internet ใน Website https://dep.go.th/ หัวข้อ "สมัครงาน" พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แนบหลักฐานตามข้อ 4 เป็นไฟล์ PDF หรือ JPGE  ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 มิถุนายน 2567 (เปิดรับเอกสารการสมัครฯ วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และปิดรับเอกสารสมัครฯ วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น.) โดยส่งทาง E-mail : room.nep@gmail.com ซึ่งผู้สมัครเลือกสมัครวิธีนี้เมื่อส่ง E-mail แล้วต้องติดต่อกลับมาที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หมายเลขโทรศัพท์ 021069302 หรือ 0979211702 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศรับสมัคร

คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการความรู้ ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นิติกร ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

jobsobrajakan