การประปาส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรือง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 
ตำแหน่งเปิดรับสมัคร

1. นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิเทศศาสตร์) สั่งก้ด งานผลิตส์อองค์กร กองสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    1) คุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณวุฒิทางนิเทศศาสตร์
    2) มีประสบการณ์ต้านการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ปี
    3) ตัดต์อว็ตี้โอโคยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro /After Effects ได้ดี มีความสามารถในการออกแบบกราฟิก โดยใช้โปรแกรม Adobe Ilustrator ,Photoshop
    4) มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอต่างๆ
    5) เขียนข่าว / ข้อความประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ได้
    6) มีความสามรถในการผลิตอให้เหมาะสมในการใช้งานกับสื่อออนไลน์
    7) สามารถทำงานที่มีเวลายืดหยุ่น และทำงานต่างท้องที่ วมถึงสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
    8) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิเทศศาสตร์) สังกัด งานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองป้องกันกรทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    1) คุณวุฒิปริญญาตรี การสื่อสารมวลขนมีประสบการณ์ด่านการออกแขบจัตทำสั่อประชาสัมฟันธ์ในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย 1 ปี
    2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน/บุคคล
    3) มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน Ms Office , Canva และ AI Literacy

3. นักประชาสัมพันธ์ - สังกัด งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปก.ข.7 จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    1) คุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอ็นๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน โดย ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณวุฒิทางนิเทศศาสตร์
    2) มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ปี
    3) ตัดต่อวิดีโฮโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro /After Effects ได้ดี มีความสามารถในการออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Adobe Ilustrator ,Photoshop, สามารถลงเสียงใน Voice over ในคลิปพากย์เสียง
    4) มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอต่างๆ
    5) เขียนข่าว / ข้อความประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆได้
    6) มีความสามารถในการผลิตสื่อให้เหมาะสมในการใช้งานกับสื่อออนไลน์
    7) สามารถทำงนที่มีเวลายืดหยุ่น และทำงานต่างท้องที่รวมถึงสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
    8) มีความสามารถในการเป็นธีกรงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร
การประปาส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
    1) พิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศรับสมัครฯ หรือตาวน์โหลดจาก QR Code
    2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมลงลายมือช็อ และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เตือน และสแกนใบสมัครพร้อมเอกสารที่กำหนดตาม เรื่อง "สมัครงานตำแหน่ง. 5.1 -5.7 และอกสรหลักฐานการชำระเงิน มาไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pwajobjob@gmail.com โดยระบุช็อ สมัครงานตำแหน่ง (ช็อ - นามสกุล ของผู้สมัคร)" ...สังกัด... รายละเอียดปรากฏตามขั้นตอนการสมัครแนบท้ายประกาศ   ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชาะศาธรรมเนียมการสมัคร และ กปก. ได้รับหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศรับสมัคร

คู่มือเตรียมสอบ

นิติกรปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

jobsobrajakan