สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภหทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 208 อัตรา
   1) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 183 อัตรา ดังนี้
       ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 13 อัตรา
       ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 12 อัตรา
       ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการพัสดุ จำนวน 15 อัตรา
       ตำแหน่งที่ 4 นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา
       ตำแหน่งที่ 5 นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 30 อัตรา
       ตำแหน่งที่ 6 นักวิชาการศึกษา จำนวน 43 อัตรา
       ตำแหน่งที่ 7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 19 อัตรา
       ตำแหน่งที่ 8 นิติกร จำนวน 8 อัตรา

    2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
        ตำแหน่งที่ 1 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 65 อัตรา

2. เงินเดือนที่จะได้รับ
    ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
       - อัตราเงินเดือน 15,000 บาท - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
    ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
       - อัตราเงินเดือน 11,500 บาท - 12,652 บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
    รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ

4. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
    ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังต่อไปนี้
     1) มีสัญชาติไทย
     2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
     3) เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
     4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
     5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรีอเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
     6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
     7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมนดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
     8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพร่รคการเมือง
     9) ไม่เป็นบุคคสลิ้มละลาย
     10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
     11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไส่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
     12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเหราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
     13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

5. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
    1) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
        ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
    2) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
        ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
    3) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
        ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
    4) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
        ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
    5) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
        ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอีนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
    6) ตำแหน่งนักวิซาการศึกษา
        ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
    7) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
        ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาชาวิชา
    8) ตำแหน่งนิติกร
        ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสายาวิชานิติศาสตร์
    9) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
        ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิซาชีพเทคนิค/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ทั้งนี้ ต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองได้ ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. vww.ocsc.go.th คลิกหัวข้อ "รับรองคุณวุฒิ" หัวข้อ "ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"

การรับสมัคร
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://ops.jobthaigov.com/OPS/OPS.Register.Web/

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศ

jobsobrajakan