สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

     นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 15 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
     (1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
           - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
           - สาขาวิทยาศาตร์กายภาพ
           - สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
           - สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
           - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ทางเทคโนโลยีพลังงาน)
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางอุตสาหกรรมเกษตร ทางเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตร ทางชีววิทยา)
           - สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางสิ่งแวดล้อม)
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทางเทคโนโลยีการผลิต)
           - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางเทคโนโลยีการบรรจุ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ทางเทคโนโลยีการประมง)
           - สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ)
           - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์)
     (2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร
1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศ

คู่มือเตรียมสอบ

นิติกรปฏิบัติการ

กรมการจัดหางาน

นักวิชาการพัสดุ

กรมพลศึกษา

นิติกร

กรมพลศึกษา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

jobsobrajakan