สำนักงานคดียาเสพติดเปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ประกาศสำนักงานคดียาเสพติด เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นิติกร (เนติบัณฑิต) จำนวน 50 อัตรา
   คุณสมบัติ : 1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
                   2. สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การรับสมัคร
1. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nct.ago.go.th และสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยสแกนเป็นไฟล์ PDF และส่งไฟล์ดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง สำนักงานคดียาเสพติดที่ E-MAIL : nct@ago.go.th
2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอำนวยการสำนักงานคดียาเสพติด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0-25154443-4 / โทรสาร : 0-2515-4444

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศ

คู่มือเตรียมสอบ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

jobsobrajakan