สกมช.เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ผู้อำนวยการฝ่ายหรือหัวหน้างาน (สายงานไซเบอร์)  จำนวน 4 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้อำนวยการฝ่าย (สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. ผู้อำนวยการฝ่ายหรือหัวหน้างาน (สายงานสนับสนุน)  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านไซเบอร์ ระดับ 1 - 3   จำนวน 20 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ 1 - 3  จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านกฎหมาย ระดับ 1 - 3  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการจัดการ ระดับ 1 - 3  จำนวน 4 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

8. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการสื่อสารองค์กร ระดับ 1 - 3  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

9. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการเงิน ระดับ 1 - 3  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงิน บัญชี รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

10. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 1 - 3  จำนวน 5 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

11. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านโสตทัศนูปกรณ์ระดับ 1 - 3 จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

12. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการศึกษา ระดับ 1 - 3  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

    เงินเดือนที่จะได้รับ
    1. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไป
    - ระดับ 1 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,500 บาท
    - ระดับ 2 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 26,500 บาท
    - ระดับ 3 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 37,000 บาท
    2. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
    - ระดับ 1 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 31,200 บาท
    - ระดับ 2 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 39,000 บาท
    - ระดับ 3 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 48,700 บาท
    3. หัวหน้างาน อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 60,900 บาท
    4. ผู้อำนวยการฝ่าย อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 76,200 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต 15 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://ncsa.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

คู่มือเตรียมสอบ

นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

jobsobrajakan