สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่การเงิน (จังหวัดฉะเชิงเทรา) จํานวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เพศชาย / หญิง
    - วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน 

2.  เจ้าหน้าที่การเงิน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)  จํานวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เพศชาย
    - วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด การเงิน 

3. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน (จังหวัดเพชรบุรี) จํานวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เพศชาย / หญิง
    - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์

4. เจ้าหน้าที่บริการผู้เช้า (จังหวัดฉะเชิงเทรา)  จํานวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เพศชาย / หญิง
    - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์

5.  เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานด้านยานพาหนะ)  จํานวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เพศชาย
    - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
     (จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านช่างยนต์ หรือมีประสบการณ์ด้านช่างยนต์เป็นอย่างดี) 

6.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  จํานวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เพศชาย / หญิง
    - วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ 

7. เจ้าหน้าที่บุคคล จํานวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เพศชาย 
    - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การจัดการทั่วไป 

8.  เจ้าหน้าที่บริหารงานประมูล  จํานวน 21 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เพศชาย / หญิง
    - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการสารสนเทศ 

9. เจ้าหน้าที่บริหารงานจัดจ้าง  จํานวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เพศชาย 
    - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 

10. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (Programmer)   จํานวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Web Application ขนาดใหญ์ หรือ Mobile Application
    - สามารถใช้งานโปรแกรม Python, Java, Docker ได้
    - มีความรู้และเข้าใจระบบ Client/Server  

11. เจ้าหน้าที่ที่สารสนเทศ (System Engineer) จํานวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เพศชาย / หญิง
    - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

12. วิศวกร (ไฟฟ้า)  จํานวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เพศชาย
    - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
    - มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

13. วิศวกร (โยธา) จํานวน 5 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เพศชาย / หญิง
    - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการก่อสร้าง
    - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ขึ้นไป 

14.  นายช่างแผนที่ จํานวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - เพศชาย / หญิง
    - วุฒิปริญญาตรี สาขาาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.crownproperty.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

คู่มือเตรียมสอบ

นิติกรปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

jobsobrajakan