กรมราชทัณฑ์เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน(งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)  จำนวน 221 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    1) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา และ
    2) เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กําหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดย อนุโลม เมื่อจํานวนรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๕ เซนติเมตร

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.
    1) ผู้สมัครสอบต้องเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับตําแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน ตามที่สํานักงาน ก.พ. จัดทําขึ้นเป็นการเฉพาะในครั้งนี้
    2) ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สํานักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือในระดับที่สูงกว่าของสํานักงาน ก.พ. แล้ว ต้องสอบในครั้งนี้ด้วย หากผลการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในครั้งนี้ไม่ผ่าน จะไม่มีสิทธิสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง
    หากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม หลักเกณฑ์ที่กําหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ และเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ การใด ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว สําหรับบุคคลผู้ขาดคุณสมบัติให้ถือเป็นโมฆะและบุคคลผู้นั้นไม่อาจเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น


รายละเอียดเพิ่มเติม
1. กรมราชทัณฑ์เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร
 

คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำนักงานอัยการสูงสุด

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สำนักงานอัยการสูงสุด

jobsobrajakan