สำนักงานประกันสังคมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พยาบาล  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
    2) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MicrosoFt Office

2. นักกายภาพบำบัด  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการกายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัดและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
    2) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MicrosoFt Office

3. ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างเครื่องหนัง)  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่อหนัง ทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมเรื่องหนัง ทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่งอหนัง สาขาวิชาศิลปหัตกรรม ทางศิลปหัตกรรม ทางเทคนิคงานหนัง สาขาวิชาการออกแบบ ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
    2) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านช่างเครื่อหนังเป็นอย่างดี

4. ครูฝึกฝีมือแรงงาน (คอมพิวเตอร์กราฟิก)  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก ทางมัลติมีเดีย ทางสื่อสิ่งพิมย์ ทางคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต ทางแอนิเมชั่น
    2) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นอย่างดี

5. ครูฝึกฝีมือแรงงาน (อาหารและโภชนาการ)  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ทางการแปรรูปอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ
    2) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการเป็นอย่างดี

6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 7 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
    2) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MicrosoFt Office

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. สำนักงานประกันสังคมเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 -  28 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://sso.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร
-  ไฟล์เอกสารแนบท้าย

คู่มือเตรียมสอบ

นิติกรปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

jobsobrajakan