สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับต้น ครั้งที่ ๑

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการแข่งขันทางการค้า (สังกัดฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง  

2. นักวิชาการแข่งขันทางการค้า (สังกัดฝ่ายกิจการต่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. นักวิชาการแข่งขันทางการค้า (สังกัดฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค) จำนวน 4 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การบัญชี การตลาด วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ สถิติประยุกต์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4. นักสืบสวนสอบสวน (สังกัดฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโทรคมนาคม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถิติ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ สังคมวิทยา จิตวิทยา หรือ วิทยาศาสตร์  

5. นักสืบสวนสอบสวน (สังกัดฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง
ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถิติ ภูมิสารสนเทศ สังคมวิทยา หรือจิตวิทยา


รายละเอียดเพิ่มเติม
1. กรมการค้าภายในเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 15 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://tcct.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร
 

คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการความรู้ ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นิติกร ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

jobsobrajakan