กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.  นายสัตวแพทย์  จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา
    - ได้รับวุฒิปริญาญาอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพราะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวอพทย์สภา
    
2.  นักวิชาการป่าไม้  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางวนศาสตร์
    
3.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

4.  นักวิชาการภูมิสารสนเทศ  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์กายภาพวิทยาศาสตร์ กายภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการทรพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

5.  เจ้าพนักงานประมง  จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

6.  นายช่างเครื่องกล  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายช่างกล (ไม่ต่ำกว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง)
    - ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขาหรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกล เดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

คู่มือเตรียมสอบ

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

นักจัดการงานทั่วไป

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักวิชาการพัสดุ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นิติกร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

jobsobrajakan