สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา (สังกัดกลุ่มศิลปวัฒนธรรม/คณะศิลปศึกษา/วนศ.นครราชสีมา/วนศ.พัทลุง)
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาโดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึดศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติใหสำเร็จการศึกษาภายในวันที่วันปิดรับสมัครและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

2. นักทรัพยากรบุคล จำนวน 1 อัตรา (สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี)
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาโดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึดศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติใหสำเร็จการศึกษาภายในวันที่วันปิดรับสมัครและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

3. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ    จำนวน 3 อัตรา (สังกัดคณะศิลปวิจิตร/วิทยาลัยช่างศิลป/วิทยาลัยฯาฏศิลปสุโขทัย)
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติให้สําเร็จ การศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

4. นักวิชาการเงินและบัญชี    จำนวน 1 อัตรา (สังกัดสำนักงานอธิการบดี)
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาริหารธุรกิจ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึดศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติใหสำเร็จการศึกษาภายในวันที่วันปิดรับสมัครและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

5. นักวิชาการพัสดุ    จำนวน 3 อัตรา (สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี/คณะศิลปนาฏดุริยางค์/วนศ.อ่างทอง)
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาโดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึดศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติใหสำเร็จการศึกษาภายในวันที่วันปิดรับสมัครและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

6. บรรณารักษา    จำนวน 1 อัตรา (สังกัดสำนักงานอธิการบดี)
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ให้สําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

7. นักวิชาการศึกษา    จำนวน 1 อัตรา (สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์)
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาโดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึดศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติใหสำเร็จการศึกษาภายในวันที่วันปิดรับสมัครและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

8. นายช่างไฟฟ้า    จำนวน 1 อัตรา (สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี)
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี อํานาจอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

9. ดุริยางคศิลปิน    จำนวน 1 อัตรา (สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่)
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับดียวกัน ในสาขาวิชาดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน สาขาวิชานาฏศิลป์ หรือสาขาวิชาดุริยางคศิลป์

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://bpi.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

jobsobrajakan