กรมธนารักษ์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
    - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
    - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
    - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
    - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หรือ
    - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือ
    - สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
    - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
    - สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ หรือ
    - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ
    - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ
    - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
    - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือ
    - สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

2. สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมหลัก ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีสถาปนิก

3. นักวิชาการช่างศิลป์  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

4. นักวิชาการกษาปณ์ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
    - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
    - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ
    - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโลหการ หรือ
    - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการผลิต หรือ
    - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ หรือ
    - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือ
    - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

5. นายช่างหล่อ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
    - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ
    - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือ
    - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือ
    - สาขาวิชาเครื่องกล หรือ
    - สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ หรือ
    - สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือ
    - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือ
    - สาขาวิชาช่างโลหะวิทยา หรือ
    - สาขาวิชาช่างโลหะ หรือ
    - สาขาวิชาช่างหล่อโลหะ

6. นายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
    - สาขาวิชาเครื่องกล หรือ
    - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือ
    - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ
    - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือ
    - สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือ
    - สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น หรือ
    - สาขาวิชาช่างยนต์

7. พนักงานสำรวจข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. กรมธนารักษ์เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th หรือ https://treasury.thaijobjob.com


รายละเอียเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศ

คู่มือเตรียมสอบ

นิติกรปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

jobsobrajakan