สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่จัดการทรัพย์สิน  จำนวน 4 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    - ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนสตร์ หรือสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://ncfund-oncb.thaijobjob.com

รายละเอียเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศ
 

คู่มือเตรียมสอบ

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

นักจัดการงานทั่วไป

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักวิชาการพัสดุ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นิติกร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

jobsobrajakan