การเคหะแห่งชาติเปิดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. วิศวกร (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    - คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)หลักสูตร 4 ปี
    - ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร ที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร

2. สถาปนิก จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    - คุณวุฒิปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
    - ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ไม่ต่ํากว่าภาคีสถาปัตยกรรมที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร

3. นิติกร (งานด้านคดี) จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    - คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต
    - ต้องมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร

4. นิติกร (งานด้านนิติการ) จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    - คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต

5. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    - คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    - คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาศาสตร มหาบัณฑิต ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือต้านทีเกี่ยวข้อง

7. พนักงานบริหารงานก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    - คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ทางสถาปัตยกรรม ด้านการจัดการงานก่อสร้าง ด้านการก่อสร้างโยธา  ด้านบริหารงานก่อสร้าง ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง และต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชา สถาปัตยกรรม สาขาวิชาช่างสำรวจ และ สาขาวิชาโยธา

8. พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    - คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางเศรษฐศาสตร์ ทางรัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางนิติศาสตร์ ทางพาณิชยศาสตร์ ทางการเงินและการธนาคาร

9. เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    - คุณวุฒิปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาการเงินและการคลัง ทางบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการเงินและการธนาคาร ทางพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ สาขาการธนาคารและสาขาการเงิน

10. นักบัญชี จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    - คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี

11. พยาบาล (ตำแหน่งที่ต้องมีประสบการณ์) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    - คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
    - ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือสาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
    - ได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร โรคเบื้องต้น (ถ้ามี) การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไปการรักษา
    - ต้องมีใบรับรองประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี

การรับสมัคร
1. การเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://nha.jobthaigov.com


รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศ


 

คู่มือเตรียมสอบ

นักพัฒนาสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นิติกร

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นักวิชาการพัสดุ

กรมพลศึกษา

jobsobrajakan