กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

2. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางสิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางสิ่งแวดล้อม ทางเคมีสิ่งแวดล้อม

3. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร

4. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านสอบเทียบเครื่องมือวัด) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์

5. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ หรือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางสถิติประยุกต์ ทางสถิติ

6. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

7. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางนวัตกรรมอาหาร

8. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านจุลชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา

การรับสมัคร
1. กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://https//dss.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศ

คู่มือเตรียมสอบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

นักจัดการงานทั่วไป

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักวิชาการพัสดุ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นิติกร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

jobsobrajakan