สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

3. บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    -  ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    -  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี หรือสาขาการเงินและการธนาคาร

5. ผู้ช่วยช่างสำรวจ จำนวน 4 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    -  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง
    -  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา ซึ่งต้องมีประสบการณ์ทํางาน ทางด้านงานโยธา หรือด้านงานสํารวจ หรือด้านรังวัดที่ดิน หรือด้านแผนที่ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทํางานดังกล่าว

การรับสมัคร
1. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 -27 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศ


 

คู่มือเตรียมสอบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

นักจัดการงานทั่วไป

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักวิชาการพัสดุ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นิติกร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

jobsobrajakan