สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     1.มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
         1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือ
         2) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒ่อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนา ระบบงานคอมพิวเตอร์) ในหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงาน ของรัฐรูปแบบใหม่) หรือเฮกซน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
         3) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และปัจจุบันเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือ ลูกจ้างชั่วคราวของสํานักงานศาลยุติธรรมที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
     2. เป็นผู้สอบผ่านภาศความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. หรือของสํานักงานศาลยุติธรรม ในระดับปริญญาตรีหรือในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า หรือกรณีไม่เป็น ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงานศาลยุติธรรมในการสอบครั้งนี้

การรับสมัคร
1. สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการความรู้ ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นิติกร ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

jobsobrajakan