กรมป่าไม้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จำนวน 8 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)

2. เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)

3. เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)

4. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 11 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชาและประเภทวิชาเทคโนโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในสาขาวิชาการบัญชี

6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

7. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

8. พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 4 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏฺบัติ เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆโดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)

9. ช่างเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง

10. ช่างสำรวจ จำนวน 6 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา

11. เจ้าพนักงานป่าไม้ จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม ในสาขาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์

12. นายช่างสำรวจ จำนวน 4 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา

13. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

14. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

15. นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 8 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์

16. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางนิเทศศาสตร์ ทางโสตทัศนศึกษาทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางการจัดการทระพยากรวัฒนธรรมทางวารสารศาสตร์ ทางวารสารสนเทศ ทางวารสารศาสตร์ดิจิทัล ทางนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ทางการสร้างสรรค์แลออกแบบสื่อ ทางการออกแบบสื่อสารออนำลน์ ทางสื่อสารมวลชน ทางวิทยุโทรทัศน์ ทางประชาสัมพันธ์ หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา

17. นักวิจัยป่าไม้ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์

การรับสมัคร
1. กรมป่าไม้เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศ
   

คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการงานทั่วไป

กรมควบคุมโรค

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

jobsobrajakan