สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

การรับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ

1. ตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) จำนวน 400 อัตรา
     1) เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 300 อัตรา และ เพศหญิง 100 อัตรา
     2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์

2. ตำแหน่ง รอง สว.กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่ประมวลผล) จำนวน 45 อัตรา
     1) เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
     2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3. ตำแหน่ง รอง สว.กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 25 อัตรา
     1) เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
     2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วิศวกรรมเครื่องกล

4. ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 35 อัตรา
     1) เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
     2) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือ ช่างโทรคมนาคม


การรับสมัครสอบ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร

5. ตำแหน่ง ผบ.มว.ฉก.นปพ. ในสังกัด ภ.9 
     1) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (เพศชาย) จำนวน 41 อัตรา
     2) มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

การรับสมัคร
1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 21 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org

คู่มือเตรียมสอบ

พนักงานทรัพยากรบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นิติกร

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นักจัดการงานทั่วไป

กรมอุตุนิยมวิทยา

jobsobrajakan