กรมป่าไม้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริการ

1. เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 4 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จำนวน 9 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 7 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 3 อัตรา
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
กลุ่มงานเทคนิค
6. พนักงานขับเครื่องจักร จำนวน 1 อัตรา
7. พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 4 อัตรา
8. ช่างสำรวจ จำนวน 7 อัตรา
9. นายช่างสำรวจ จำนวน 3 อัตรา
10. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
11. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
12. นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 4 อัตรา
13. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
14. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
15. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
1. กรมป่าไม้เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือเตรียมสอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นิติกร

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นักวิชาการอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นักจัดการงานทั่วไป

กรมการพัฒนาชุมชน

นักวิชาการเงินและบัญชี

กรมการพัฒนาชุมชน

jobsobrajakan