กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    - เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง

2. นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 5 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    - เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    - เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง

4. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    - เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง

5. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 11 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    - เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง

6. วิศวกรโยธา จำนวน 4 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    - เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหน โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง

7. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    - เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ใน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง

การรับสมัคร
1. กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://cdd.jobthaigov.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศ

คู่มือเตรียมสอบ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

นักวิชาการพัสดุ

กรมการพัฒนาชุมชน

นักทรัพยากรบุคคล

กรมการพัฒนาชุมชน

นักวิชาการยุติธรรม

สำนักงานกองทุนยุติธรรม

นิติกร

กรมบังคับคดี

jobsobrajakan