สถาบันพระบรมราชชนกเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการศึกษา จำนวน 4 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          -ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชี หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา ดังกล่าวข้างต้น

3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          - ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร
1. สถาบันพระบรมราชชนกเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://pi.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศ
 

คู่มือเตรียมสอบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

นักจัดการงานทั่วไป

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักวิชาการพัสดุ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นิติกร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

jobsobrajakan