Filter List

หน่วยงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร

สั่งซื้อ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

สั่งซื้อ
นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ

นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานป้องกันและสาธารณภัยปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานป้องกันและสาธารณภัยปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานป้องกันและสาธารณภัยปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานป้องกันและสาธารณภัยปฏิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร

สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร

สั่งซื้อ
นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมสรรพากร

สั่งซื้อ
นิติกรปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ

กรมสรรพากร

สั่งซื้อ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรมสรรพากร

สั่งซื้อ
นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

กรมสรรพากร

สั่งซื้อ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

สั่งซื้อ
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

สั่งซื้อ
พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

สำนักงานอัยการสูงสุด

สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานปลัดกระทรวง

สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สำนักงานปลัดกระทรวง

สั่งซื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวง

สั่งซื้อ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวง

สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวง

สั่งซื้อ
นิติกรปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวง

สั่งซื้อ
นักวิชาการยุติธรรม

นักวิชาการยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

สั่งซื้อ
นิติกร

นิติกร

สำนักงานกิจการยุติธรรม

สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานกิจการยุติธรรม

สั่งซื้อ
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

สำนักงานกิจการยุติธรรม

สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานกิจการยุติธรรม

สั่งซื้อ
พนักงานภาษีสรรพากร

พนักงานภาษีสรรพากร

กรมสรรพากร

สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สั่งซื้อ
นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สั่งซื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สั่งซื้อ
พนักงานบริหารงานทั่วไป

พนักงานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานอัยการสูงสุด

สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานอัยการสูงสุด

สั่งซื้อ
รวมแบบทดสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รวมแบบทดสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานอัยการสูงสุด

สั่งซื้อ
รวมแบบทดสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รวมแบบทดสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานอัยการสูงสุด

สั่งซื้อ
นิติกร

นิติกร

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สั่งซื้อ
นักวิชาการสรรพสามิต (ด้านอำนวยการ)

นักวิชาการสรรพสามิต (ด้านอำนวยการ)

กรมสรรพสามิต

สั่งซื้อ
นักวิชาการสรรพสามิต

นักวิชาการสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

สั่งซื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สั่งซื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

กรมควบคุมโรค

สั่งซื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมควบคุมโรค

สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

กรมควบคุมโรค

สั่งซื้อ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวง

สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวง

สั่งซื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สั่งซื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สั่งซื้อ
นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สั่งซื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สั่งซื้อ
นักวิชาการแรงงาน

นักวิชาการแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สั่งซื้อ
นิติกร

นิติกร

สำนักงานปลัดกระทรวง

สั่งซื้อ
นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวง

สั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัดกระทรวง

สั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวง

สั่งซื้อ
นิติกร

นิติกร

กรมส่งเสริมการเกษตร

สั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมส่งเสริมการเกษตร

สั่งซื้อ
นักวิชาการยุติธรรม สำนักงานกองทุนยุติธรรม

นักวิชาการยุติธรรม สำนักงานกองทุนยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวง

สั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมป่าไม้

สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สั่งซื้อ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สั่งซื้อ
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สั่งซื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สั่งซื้อ
นิติกรปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สั่งซื้อ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สั่งซื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สั่งซื้อ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สั่งซื้อ
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สั่งซื้อ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สั่งซื้อ
รวมกฎหมายฉบับเต็ม 11 ฉบับ

รวมกฎหมายฉบับเต็ม 11 ฉบับ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สั่งซื้อ
ภาค ก. (ท้องถิ่น)

ภาค ก. (ท้องถิ่น)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สั่งซื้อ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สั่งซื้อ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรมการปกครอง

สั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่ปกครอง

เจ้าหน้าที่ปกครอง

กรมการปกครอง

สั่งซื้อ
นิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กรมการพัฒนาชุมชน

สั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัดกระทรวง

สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมการจัดหางาน

สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมการจัดหางาน

สั่งซื้อ
เลขานุการประจำองค์คณะ

เลขานุการประจำองค์คณะ

สำนักงานศาลปกครอง

สั่งซื้อ
นิติกรปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

สั่งซื้อ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

สั่งซื้อ
นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สั่งซื้อ
นิติกร

นิติกร

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สั่งซื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สั่งซื้อ
นักวิชาการอุตสาหกรรม

นักวิชาการอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สั่งซื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานปลัดกระทรวง

สั่งซื้อ
นิติกร

นิติกร

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

สั่งซื้อ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สั่งซื้อ
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สั่งซื้อ
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

สั่งซื้อ
นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

กรมการพัฒนาชุมชน

สั่งซื้อ
นักวิชาการพัฒนาชุมชน

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

สั่งซื้อ
นิติกร

นิติกร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สั่งซื้อ
นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สั่งซื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สั่งซื้อ
นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

สำนักงานศาลยุติธรรม

สั่งซื้อ
นิติกร

นิติกร

กรมบัญชีกลาง

สั่งซื้อ
นักวิชาการคลัง

นักวิชาการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สั่งซื้อ
นักบัญชี

นักบัญชี

กรมบัญชีกลาง

สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

กรมบัญชีกลาง

สั่งซื้อ
นักจัดการกองทุน (ส่วนภูมิภาค)

นักจัดการกองทุน (ส่วนภูมิภาค)

กรมการขนส่งทางบก

สั่งซื้อ
นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวง

สั่งซื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัดกระทรวง

สั่งซื้อ
นิติกรปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ

กรมสรรพสามิต

สั่งซื้อ
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

กรมสรรพสามิต

สั่งซื้อ
นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ

นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ

กรมราชทัณฑ์

สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมราชทัณฑ์

สั่งซื้อ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สั่งซื้อ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สั่งซื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สั่งซื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

กรมสรรพากร

สั่งซื้อ
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

กรมสรรพากร

สั่งซื้อ
วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (ภาค ก.)

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (ภาค ก.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สั่งซื้อ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สั่งซื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สั่งซื้อ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ศอ.บต.

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ศอ.บต.

อื่นๆ

สั่งซื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศอ.บต.

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศอ.บต.

อื่นๆ

สั่งซื้อ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ศอ.บต.

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ศอ.บต.

อื่นๆ

สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ศอ.บต.

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ศอ.บต.

อื่นๆ

สั่งซื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศอ.บต.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศอ.บต.

อื่นๆ

สั่งซื้อ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สั่งซื้อ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สั่งซื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง