มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 5103 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
 
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5103
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
 
อัตราเงินเดือน 20,250 บาท
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
3. มีความสามารถในการศึกษา การจัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหา
เพื่อหาวิธีแก้อย่างเหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้ข้อจำกัดและความกดดัน รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบาย/
แผนของหน่วยงาน
5. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงานและพร้อมเรียนรู้งาน
7. มีความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 
หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564
ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15559
 
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 6682 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6682
สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 
อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี 20,250 บาท
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560กฎกระทรวง, ระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี
4. มีความสามารถในการศึกษาและจัดข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานเป็นทีม
6. มีความเข้าใจในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นผู้มีจิตใจในการให้บริการ
7. สามารถอุทิศเวลานอกเวลาทำการได้ เมื่อมีกิจกรรมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
 
หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/ เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
 
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2564 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) สำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชั้น 7 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 12891-2

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links