สำนักงาน ป.ป.ช.เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ

สำนักงาน ป.ป.ช.เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน จำนวน 40 อัตรา 
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา และ
2. มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวน และวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครคือวันที่ 30 สิงหาคม 2564
 
การรับสมัคร
1. สำนักงาน ป.ป.ช.เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://nacc.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links