ป.ป.ส. ชี้แจง กรณีปรับลดงบประมาณเลิกจ้างบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจ ศป.ปส.อ.

ป.ป.ส. ชี้แจง กรณีปรับลดงบประมาณเลิกจ้างบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจ ศป.ปส.อ.

สำนักงาน ป.ป.ส. ชี้แจง กรณีปรับลดงบประมาณเลิกจ้างบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจ ศป.ปส.อ.
 
​ตามที่ เพจสมัครงาน สอบราชการ เผยแพร่โดยระบุข้อความ “ป.ป.ส. เลิกจ้างลูกจ้าง ... 878 อำเภอ เหตุโดนลดงบประมาณ พร้อมหนังสือสำนักงาน ป.ป.ส. ที่ ยธ 1121.03/15209 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2564 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจนำเข้าข้อมูลด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปยังกระทรวงมหาดไทย โดยมีสาระสำคัญว่า “เนื่องจากตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ถูกปรับลดงบประมาณลงเป็นจำนวน 1,848,139,300 บาท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงาน ป.ป.ส. ถูกปรับลดงบประมาณจำนวน 1,067,121,900 บาท ทำให้ สำนักงาน ป.ป.ส. มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับลดงบประมาณเพื่อใช้เป็นค่าจ้างบุคลากรในปีงบประมาณ 2565 ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) 878 อำเภอเต็มทั้งจำนวน สำหรับในส่วนของงบประมาณที่ใช้เป็นค่าจ้างบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) 76 จังหวัดนั้น จะยังคงสนับสนุนงบประมาณเช่นเดิม ยกเว้นจังหวัดขนาดเล็ก 18จังหวัด ปรับลดงบประมาณเพื่อใช้เป็นค่าจ้างบุคลากรดังกล่าวในระดับจังหวัดเหลือเพียงจำนวน 1 คน”
 
นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ชี้แจงว่า  สำหรับประเด็นดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ส. ไม่ได้นิ่งนอนใจ ทั้งจากที่กระทรวงมหาดไทยได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงาน ป.ป.ส. ทบทวนแนวทางการสนับสนุนงบประมาณค่าจ้างบุคลากร ในส่วนของ ศอ.ปส.จ. 18 จังหวัดขนาดเล็ก และในส่วนของ ศป.ปส.อ. 878 อำเภอเต็มทั้งจำนวน เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ส. ถูกปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 1,067,121,900 บาท ซึ่งรวมถึงงบประมาณที่ใช้เป็นค่าจ้างบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว
 
ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการยื่นขอแปรญัตติขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จำนวน 108,408,000 บาท เพื่อสำหรับเป็นค่าจ้างบุคลากรดังกล่าว ตามเอกสารหนังสือ ที่ ยธ 1121.03/18290 ลว. 19 ก.ค. 2564 ที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งถ้าหากไม่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม ทางสำนักงาน ป.ป.ส. ก็มีแผนที่จะของบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาจัดจ้างต่อไป

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links