คู่มือเตรียมสอบ

นักพัฒนาสังคม

นักพัฒนาสังคม

รายละเอียด

นักพัฒนาสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ราคา 290 บาท
สั่งซื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ราคา 290 บาท
สั่งซื้อ
นิติกร

นิติกร

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ราคา 510 บาท
สั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

กระทรวงยุติธรรม

ราคา 470 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

รายละเอียด

นักวิชาการพัสดุ

กรมพลศึกษา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ราคา 450 บาท
สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมการจัดหางาน

กระทรวงแรงงาน

ราคา 690 บาท
สั่งซื้อ
นิติกรปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ

รายละเอียด

นิติกรปฏิบัติการ

กรมการจัดหางาน

กระทรวงแรงงาน

ราคา 650 บาท
สั่งซื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมพลศึกษา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ราคา 280 บาท
สั่งซื้อ

jobsobrajakan