คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไป

กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข

ราคา 580 บาท
สั่งซื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข

ราคา 330 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียด

นักวิชาการเงินและบัญชี

กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข

ราคา 260 บาท
สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

ราคา 540 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

ราคา 320 บาท
สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ราคา 570 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ราคา 490 บาท
สั่งซื้อ
นิติกรปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ

รายละเอียด

นิติกรปฏิบัติการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

ราคา 550 บาท
สั่งซื้อ

jobsobrajakan